שליח חינם עד הבית

תקנון פעילות 2018

עורכת הפעילות: מיי-די תכשיטים בע״מ My-D Jewlery ltd.
שם הפעילות: ״2018 הולכת להיות השנה שלך״
פעילות שבסופה שני משתתפים יזכו בשובר הנחה ע״ס 1000 ש״ח – סה״כ 2000 ש״ח
הגדרות
מטרת הפעילות: שיווק וקידום אתר www.my-d.online באמצעות פעילות נושאת פרס
תקופת הפעילות: 4.1-11.1
היכן מתבצעת הפעילות: בעמוד הפיסבוק של My-D Jewlery ltd.
כללי
לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט
אופן ההשתתפות בפעילות
השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.
על המשתתפים בפעילות לעשות:
  1. לייק לפוסט
  2. שיתוף לפוסט
  3. לתייג חברה בתגובה לפוסט ולכתוב למה 2018 הולכת להיות השנה שלה
מבין המשתתפים בפעילות משתתפת אחת עם התגובה המעניינת ביותר תזכה בשני שוברי הנחה בחנות – אחד לה, ואחד לחברה אותה תייגה בפוסט. משתתף בפעילות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה. משתתף המשתתף בפעילות בה הוא מוסר את שמו ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, נותן בזאת הסכמתו לעורכת הפעילות, לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה. כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.
הפרס
שני שוברי הנחה לחנות האונליין של My-D
עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם ע"י הזוכה. אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.
הפרס יהיה ניתן למימוש עד לתאריך ה- 28.02.18. ממועד זה ואילך תפקע זכאותו של אותו משתתף לממש את הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם.
עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס.
עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין.
עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתפת בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה. עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס.
בחירת המשתתפת הזכאית ואיתורו
שמותיהם של המשתתפים בפעילות יוזנו למאגר משתתפים ובחירת הזוכה שתגובתו תיהיה המעניינת ביותר תיעשה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של My-D Jewlery ltd.
בחירת הזוכה תפורסם בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד הבחירה וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בהודעת פייסבוק אישית.
סה"כ יחולקו שני שוברים – אחד למשתתפת ואחד לחברה שתויגה בפוסט הזוכה. השובר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
עורכת הפעילות תשלח לכל אחד מהזוג הזוכה את שובר ההנחה בהודעת פייסבוק אישית או לכתובת המייל, על פי בחירתם.
כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה לספק לעורכת הפעילות כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
פרסום
כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתפת הזכאית ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.
עם מילוי פרטיו האישיים המשתתף מביע הסכמתו לפרסום שמו ושם משפחתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לה כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.
אחריות
ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתפת בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.
המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתפת בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
הגבלת השתתפות
ההשתתפות בפעילות מגיל 18 ואסורה על עובדים ושותפים עסקיים של עורכת הפעילות.
שונות
עותקים של תקנון המבצע, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכל המתעניין עם מילוי פרטיו האישיים בדף הפייסבוק, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליה ויחייבו לכל דבר ועניין.
עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתפת בפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה כל טענה בשל כך.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד
בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע.